Pàgina printzipale

From Wikispecies
Jump to navigation Jump to search

Bene bènnidu in

Wikispecies

Su catàlogu lìberu de sas ispètzies a su cale totus podent contribuire.

Tenet informatzione a pitzu de sos regnos de: Animalia, Plantae, Fungi, Bacteria, Archaea, Protista e totu sas àteras formas de bida.

In custu momentu tenimus 880,719 artìculos

Wikispecies est lìberu, ca sa bida est de domìniu pùblicu!

Nos podes fintzas chircare in Twitter: @Wikispecies
o impreare s'aplicatzione de Android isponsorizada dae Wikimedia.

Tenimus fintzas unu canale IRC: #wikispeciesconnect

Si tenides preguntas a pitzu de Wikispecies, registrade·bos a sa lista de posta eletrònica de su progetu.

Navigatzione tassonòmicaLigàmenes ùtiles


Ispartzi sa boghe

Wikispecies s'est isvilupende in manera sighida, ma custu est gràtzias a su traballu de unu grupu minore de impitadores. Como est tempus de ispartzinare sa boghe e de atirare sos naturalistas, sos apassionados de pugiones, sos iscientziados de sos museos e de sas universidades, o sos funtzionàrios de àteros sitos web de tassonomia pro agiudare s'isvilupu de Wikispecies. Totus podent contribuire a fàghere connoòchere de prus Wikispecies a sa gente! Si cheres impreare unu testu giai prontu pro informare àtera gente a pitzu de Wikispecies abbàida·ti custu: Wikispecies PR.

Richiamu pro sas immàgines: Wikimedia commons

Sa navigatzione tassonòmica, in custu momentu, permitit s'atzessu a unu nùmeru mannu de ispètzies, ma est galu tropu chitzu pro impreare un'istrutura basada in sos templates. Custu no est beru pro sas immàgines: carchi impitadore at giai incumentzadu a carrigare carchi immàgine e s'agiudu issoro est apretziadu meda. Nointames, s'obietivu de Wikispecies est de tènnere ligàmenes a sos àteros progetos de wiki. Pro realizare custu, cussigemus a sos impitadores nostros de tènnere in cunsideru sa ghia de riferimentu nostra pro sas propostas de immàgines in Wikispecies.

Sa pàgina printzipale in àteras limbas

Wikispecies est gestida dae Wikimedia, una fundatzione chene punna de logru, in subra de sa cale si basant medas àteros progetos wiki de cuntenutu abertu e multilìngue:

Meta-Wiki
Coordinamentu de sos progetos Wikimedia
Wikipedia
S'entziclopedia lìbera
Commons
Risursas multimediales cumpartzidas
Wikibooks
Manuales e libros de testu lìberos
Wikiquote
Una regorta de tzitatziones
Wikitzionàriu
Ditzionàriu e lèssicu
Wikisource
Documentos de domìniu pùblicu
Wikinoas
Noas a cuntenutu abertu
Wikiversidade
S'aprendimentu lìberu
Wikidata
Base de datos de connoschèntzia lìbera
Wikivoyage
Ghia turìstica de su mundu