گت صفحه

From Wikispecies
(Redirected from گت ولگ)
Jump to navigation Jump to search

مزرونی ویکی زیست ره خِش بمونی

ویکی‌زیست اتا پروژوئه که ویکی‌مدیایِ بنیاد ونجه پشتی کنده. اینتا پروژه‌یِ ارمون این هسته که گردِ زنده موجودات جه اتا گتِ دایرکتوری بساجه.

جونورون، گیاهان، گوشک، باکتری‌ئون

"اینجه تموم جونورون خَوری بنویشت دره. شما هم تونی این بنویشته‌ئون ره اصلاح هاکنین، مازرونی زوون جه دگاردنین، یا ونه بنویشت ره ویشته هاکنین و اینتی اِما ره کومک هکنین و اینجه صفحات ره ویشته هکنین!"
دیگه زوونون