گت ولگ

From Wikispecies
Jump to navigation Jump to search

مزرونی ویکی زیست ره خِش بمونی

Hêtre feuille.png

ویکی‌زیست اتا جدید پروژوئه که با حیمایت بونیاد ویکی‌مدیا هسته. هدف وه دِرِس‌بیّن اتا دایرکتوری آزاد از زنه جونورون هسته :

جونورون،گیاهان،قارچ، باکتری‌ئون

"اینجه درمورد همه جونورون دره شما هم تونی با ترجومه یا بنویشتن ولگون اِما ره کومک هکنین و اینجه ولگون ره ویشته هکنین!"
دیگه زوون‌ئون