വിക്കിഇനങ്ങൾ:പ്രാദേശികവത്ക്കരണം

From Wikispecies
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Wikispecies:Localization and the translation is 52% complete.
Outdated translations are marked like this.

പ്രാദേശികവത്കരണം എന്നാൽ ഉപയോക്താക്കളുടെ ജന്‍മസിദ്ധമായ ഭാഷയെ വിക്കിഇനങ്ങളുടെ സമ്പര്‍ക്കമുഖമായി യുക്തമാക്കുന്നതിന്റെ പ്രക്രിയ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഭാഷകളിൽ നമ്മളെ വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കാം. ഒരു ഭരണാധികാരിയെ അറിയിക്കാൻ ദയവായി ചര്‍ച്ച നടതുന്ന താളിൽ പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്യുക.

If you believe this page is displaying outdated contents even after you refresh the page in your browser, please purge this page's server cache to show an up-to-date version. It will only take a second or two, and you will be automatically returned to this page.

ജീവികളുടെ ശാസ്ത്രീയമായ വര്‍ഗ്ഗീകരണതാളുകൾ

Inputs for taxon pages
മലയാളം മറ്റ് ഭാഷകൾ You will see
Taxonavigation af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Taxonavigation
Name af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Name
Tribus af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Tribus
Subtribus af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Subtribus
References af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh References
Primary references af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Primary references
Additional references af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Additional references
Vernacular names af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Vernacular names
Synonym af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Synonym
Synonyms af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Synonyms
Synonymy af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Synonymy
In synonymy af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh In synonymy
synonymised by af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh synonymised by
synonymized by af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh synonymized by
Basionym af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Basionym
Heterotypic af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Heterotypic
Homotypic af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Homotypic
Monotypic af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Monotypic
replacement name for af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh replacement name for
Replaced synonym af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Replaced synonym
Replaced af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Replaced
Replaced by af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Replaced by
Misapplied names af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Misapplied names
Misapplied af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Misapplied
Alternative combinations af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Alternative combinations
monotypy af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh monotypy
by monotypy af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh by monotypy
Type by monotypy af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Type by monotypy
by original designation af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh by original designation
subsequent designation af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh subsequent designation
by subsequent designation af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh by subsequent designation
by subsequent designation of af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh by subsequent designation of
by subsequent designation by af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh by subsequent designation by
Original designation af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Original designation
original designation af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh original designation
Original description af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Original description
original description af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh original description
Original combination af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Original combination
original combination af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh original combination
Subsequent combination af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Subsequent combination
subsequent combination af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh subsequent combination
Combinations af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Combinations
Original name af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Original name
Protonym af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Protonym
Homonym af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Homonym
Homonyms af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Homonyms
Hemihomonym af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Hemihomonym
Hemihomonyms af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Hemihomonyms
Isonym af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Isonym
Hybrids af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Hybrids
Gender af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Gender
Editors af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Editors
Type data af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Type data
Typification details af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Typification details
Type genus af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Type genus
Type species af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Type species
Ichnotaxon af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Ichnotaxon
Ichnotaxa af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Ichnotaxa
Type ichnospecies af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Type ichnospecies
Type ichnogenus af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Type ichnogenus
Type specimen af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Type specimen
Typus af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Typus
Type af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Type
Type locality af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Type locality
Type host af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Type host
Host af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Host
Locus typicus af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Locus typicus
Locality af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Locality
Type material af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Type material
Type catalog af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Type catalog
Type catalogs af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Type catalogs
Type catalogue af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Type catalogue
Type catalogues af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Type catalogues
Source af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Source
Sources af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Sources
Host-substratum af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Host-substratum
Host-substrate af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Host-substrate
Bionomy af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Bionomy
Type horizon af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Type horizon
Type horizon and locality af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Type horizon and locality
Holotype af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Holotype
Holotypus af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Holotypus
Holotypes af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Holotypes
Hapantotype af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Hapantotype
Hapantotypus af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Hapantotypus
Hapantotypes af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Hapantotypes
Lectotype af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Lectotype
Lectotypus af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Lectotypus
Lectotypes af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Lectotypes
Isolectotype af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Isolectotype
Isolectotypus af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Isolectotypus
Isolectotypes af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Isolectotypes
Syntype af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Syntype
Syntypus af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Syntypus
Syntypes af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Syntypes
Isosyntype af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Isosyntype
Isosyntypus af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Isosyntypus
Isosyntypes af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Isosyntypes
Paratype af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Paratype
Paratypus af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Paratypus
Paratypes af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Paratypes
Allotype af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Allotype
Allotypus af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Allotypus
Allotypes af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Allotypes
Isotype af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Isotype
Isotypus af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Isotypus
Isotypes af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Isotypes
Neotype af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Neotype
Isoneotype af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Isoneotype
Iconotype af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Iconotype
Iconotypus af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Iconotypus
Iconotypes af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Iconotypes
Overview of species af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Overview of species
Conspectus specierum af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Conspectus specierum
Overview of genera af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Overview of genera
Conspectus generum af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Conspectus generum
Overview of familiae af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Overview of familiae
Overview of familiarum af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Overview of familiarum
Conspectus familiarum af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Conspectus familiarum
Overview of ordines af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Overview of ordines
Conspectus ordinum af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Conspectus ordinum
Alternative classifications af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Alternative classifications
Conservation status af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Conservation status
Distribution af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Distribution
Native distribution areas af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Native distribution areas
Distribution map af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Distribution map
Mentions af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Mentions
Fossil range af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Fossil range
Other taxon names af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Other taxon names
Species group af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Species group
Genus group af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Genus group
Etymology af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Etymology
egg af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh egg
ovum af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh ovum

Commonly used conjunctions etc.

Inputs for generic interface items
മലയാളം മറ്റ് ഭാഷകൾ You will see
and af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh and
or af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh or
unique af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh unique
unknown af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh unknown
accepted as af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh accepted as
feminine af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh feminine
masculine af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh masculine
neuter af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh neuter
female af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh female
male af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh male

Note that "female" and "male" above are nouns.

അധികാരികതാളുകൾ

Inputs for author pages
മലയാളം മറ്റ് ഭാഷകൾ You will see
Name af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Name
full name af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh full name
Alias af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Alias
born af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh born
née af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh née
Author abbreviation af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Author abbreviation
Author abbreviations af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Author abbreviations
Author name abbreviation af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Author name abbreviation
Author name abbreviations af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Author name abbreviations
Botanist name abbreviation af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Botanist name abbreviation
Zoologist name abbreviation af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Zoologist name abbreviation
Zoologist name abbreviations af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Zoologist name abbreviations
Standard abbreviation af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Standard abbreviation
Standard abbreviations af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Standard abbreviations
Standard author abbreviation af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Standard author abbreviation
Standard author abbreviations af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Standard author abbreviations
IPNI ID af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh IPNI ID
IPNI standard form af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh IPNI standard form
Standard IPNI form af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Standard IPNI form
Outdated af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Outdated
Zoobank ID af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Zoobank ID
taxon names authored by af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh taxon names authored by
Wikispecies user page af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Wikispecies user page
Links af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Links
External links af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh External links
Authored taxa af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Authored taxa
Eponyms af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Eponyms
Eponymy af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Eponymy
Patronyms af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Patronyms
Publications af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Publications
Abbreviation af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Abbreviation
Acarologist af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Acarologist
Agrostologist af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Agrostologist
Annelidologist af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Annelidologist
Arachnologist af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Arachnologist
Archaeozoologist af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Archaeozoologist
Arthropodologist af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Arthropodologist
Bacteriologist af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru sc sk sq sr sv sw tr vec zh Bacteriologist
Biologist af ar bn bg ca cs cy da de el es fa fi fr he hi hu id it ja jv ko lt mk ms nl pa pl pt ru