വിക്കിസ്പീഷീസ്:പൂർണ്ണവും ശരിയും

From Wikispecies
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Wikispecies:Complete and correct and the translation is 100% complete.

നിർവചനം

ഇനിപ്പറയുന്നവയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു വിക്കിസ്പീസിസ് പേജ് പൂർണ്ണവും ശരിയും ആയി എന്ന് പറയാം:

  • സബോർഡിനേറ്റ് ടാക്സയുടെ ലിസ്റ്റുകൾ പൂർത്തിയായി (ഉദാ. നിലവിൽ ഒരു ജീനസിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഇനങ്ങളും ജീനസ് പേജിൽ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു); ഒപ്പം
  • പേര് വിഭാഗത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വിശദാംശങ്ങൾ ശരിയാണ്

റഫറൻസ് വിഭാഗം പൂർത്തിയായി എന്നോ ടാക്‌സോണിന്റെ ഉയർന്ന വർഗ്ഗീകരണം ശരിയാണെന്നോ ഒരു സൂചനയും ഇല്ലെന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക.