User:Kinomy

From Wikispecies
Jump to navigation Jump to search

Kinomy là biệt hiệu thường dùng của Đỗ Thân Thạch Long, ngoài ra còn có một biệt hiệu khác là Kin Kat.