Turritellopsis

From Wikispecies
Jump to navigation Jump to search

The taxon name Turritellopsis may refer to:

  • Turritellopsis Sars, 1878 - (Mathildidae, Gastropoda, Animalia)
  • Turritellopsis Rhumbler, 1904 - synomym for Turritellella Rhumbler, 1904 - (Ammodiscidae, Spirillinida, Chromista)