Template:Nikolaev, 1998

From Wikispecies
Jump to navigation Jump to search
  • Nikolaev, G.V. 1998: Taksononicheskij sostav i filogeneticheskie svyazi novozelandskikh vidov grebenchatousykh zhukov roda Ceratognathus Westwood (Coleoptera, Lucanidae). [Taxonomic composition and phylogenetic relationships of the New Zealand pectinicorn beetle species of the genus Ceratognathus Westwood (Coleoptera, Lucanidae)]. Vestnik KazGU, Seriya Biologicheskaya 4: 55–59. [in Russian]