Template:Andreyeva, 1998

From Wikispecies
Jump to navigation Jump to search
  • Andreyeva, V.M. 1998. Poczvennye i aerophilnye zelyonye vodorosli (Chlorophyta: Tetrasporales, Chlorococcales, Chlorosarcinales). Terrestrial and aerophilic green algae (Chlorophyta: Tetrasporales, Chlorococcales, Chlorosarcinales). pp. [1]–349, [2], 108 pls. St Petersberg: "NAUKA".