Jian-feng Gu

From Wikispecies
Jump to navigation Jump to search

Jian-feng Gu

Nematologist, China

Technical Centre, Ningbo Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau, 9 Mayuan Road, Ningbo 315012, Zhejiang, P.R. China.

Publications[edit]

  • Gu, J.F. , Wang, N. , He, J. , Wang, J.L. , Chen, X.F. & Wang, X.A., 2014: Bursaphelenchus posterovulvus sp. n. (Nematoda: Parasitaphelenchidae) in packaging wood from Singapore. Nematology, 16 (4): 403–410. Abstract: [1].
  • Gu, J.F. , Wang, N. , He, J. , Wang, J.L. & Chen, X.F., 2014: Description of Bursaphelenchus yuyaoensis n. sp. (Nematoda: Aphelenchoididae) isolated from Pinus massoniana in China. Nematology, 16 (4): 411–418. Abstract: [2]