Agnesia

From Wikispecies
Jump to navigation Jump to search

The genus name Agnesia may refer to:

  • Agnesia Koninck, 1883 (Porcelliidae, Gastropoda, Animalia)
  • Agnesia Michaelsen, 1912 = Agnezia Monniot & Monniot, 1991 (Agneziidae, Chordata, Animalia)
  • Agnesia Zuloaga & E.J.Judziewicz (Poaceae, Magnoliophyta, Plantae)