Acrasia

From Wikispecies
Jump to navigation Jump to search

The taxon name Acrasia may refer to:

  • Acrasia Rogenhofer, 1875, genus (Animalia, Insecta, Geometridae)
  • Acrasia Corliss, 1984, ordo ( Excavata, Percolozoa) = Acrasida