Jiang-Chun Wei

From Wikispecies
(Redirected from J.C. Wei)
Jump to navigation Jump to search

Jiang-Chun Wei     b. 1932     (J.C.Wei)
Chinese mycologist and lichenologist

Systematic Mycology & Lichenology Laboratory
Academia Sinica, Zhong-guan-cun,
Bei-yi-tiao 13, Beijing 100080, China