Wan-shu Tian

From Wikispecies
Jump to navigation Jump to search

Wan-shu Tian

Publications[edit]

  • 1986 - Chung-kuo liang ch'i p'a hsing tung wu chien ting shou ts'e [Handbook of Chinese reptiles & amphibians]. [Sci. Press], Pei-ching. 164 pp. with Jiang, Wu, Hu, Zhao & Q.Y.Huang