Vitaly A. Kashcheev

From Wikispecies
Jump to navigation Jump to search

Vitaly A. Kashcheev Russian entomologist.

Taxon names authored

(List may be incomplete)

Publications[edit]

(List may be incomplete)

1982[edit]

  • Kashcheev V.A. 1982. Novye vidy Zhukov-Stafilinov (Coleoptera, Staphylinidae) iz Pustyni Kyzylkum. Entomologicheskoe Obozrenie 61: 537–541.

1985[edit]

  • Kashcheev V.A. 1985. Novye vidy stafilinid (Coleoptera, Staphylinidae) iz Yugo-Vostochnogo Kazakhstana. Izvestiia Akademii Nauk Kazakhskoy SSR (Seriia Biologicheskaya) 1985: 49–53.

1988[edit]

  • Kashcheev, V.A. 1988. Dva novykh vida stafilinid roda Bledius (Col., Staphylinidae) iz srednei Azii. Izvestiia Akademii Nauk Kazakhskoy SSR (Seriia Biologicheskaya) 1988: 34–37.
  • Kashcheev, V.A. 1988. Dva novykh vida Bledius (Coleoptera, Staphylinidae) iz Kazakhstana. Izvestiia Akademii Nauk Kazakhskoy SSR (Seriia Biologicheskaya) 1988: 38–42.
  • Kashcheev, V.A. 1988. Novy rod i novye vidy stafilinid triby Oxytelini (Coleoptera, Staphylinidae) iz SSSR i Irana. Entomologicheskoe Obozrenie 67: 780–789.

1999[edit]

  • Kashcheev, V.A. 1999. New Oxytelinae (Coleoptera, Staphylinidae) from Central Asia and Kazakhstan [in Russian, English summary]. Tethys Entomological Research 1: 141–156.
  • Kashcheev, V.A. 1999. Koprobiontnye stafilinidy (Coleoptera, Staphylinidae) iugo-zapadnogo Altaia. Selevinia 1998–1999: 55–60.
  • Kashcheev, V.A. 1999. Klassifikatsiia morfoekologicheskikh tipov imago stafilinid. Tethys Entomological Research 1: 157–170.
  • Kashcheev, V.A. 1999. Novye vidy Oxytelinae (Coleoptera, Staphylinidae) fauny Kazakhstana. Selevinia 1996: 12–16.