Template:Sisterprojects ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ

From Wikispecies
Jump to navigation Jump to search
ᱣᱤᱠᱤᱥᱳᱨᱥ ᱣᱤᱠᱤᱥᱳᱨᱥ
ᱨᱟᱲᱟ ᱣᱤᱠᱤ ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ
ᱣᱤᱠᱤ ᱵᱟᱱᱤ ᱣᱤᱠᱤ ᱵᱟᱱᱤ
ᱣᱤᱠᱤ ᱨᱚᱲ
ᱣᱤᱠᱤ ᱯᱨᱚᱡᱟ.ᱛᱤ ᱣᱤᱠᱤ ᱯᱨᱚᱡᱟ.ᱛᱤ
ᱣᱤᱠᱤ ᱡᱤᱵᱽᱡᱟᱛ ᱛᱟᱹᱞᱠᱟᱹ
ᱣᱤᱠᱤ ᱟ.ᱲᱟ. ᱢᱩᱨᱟ.ᱭ ᱣᱤᱠᱤ ᱟ.ᱲᱟ. ᱢᱩᱨᱟ.ᱭ
ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱟ.ᱲᱟ. ᱢᱩᱨᱟ.ᱭ
ᱣᱤᱠᱤ ᱵᱮᱣᱨᱟ ᱣᱤᱠᱤ ᱵᱮᱣᱨᱟ
ᱨᱟᱲᱟ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱵᱮᱣᱨᱟ
ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ
ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ
ᱣᱤᱠᱤ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱣᱤᱠᱤ ᱯᱩᱛᱷᱤ
ᱯᱚᱞᱟ ᱣᱤᱠᱤ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱯᱚᱛᱚᱵ
ᱣᱤᱠᱤᱡᱮᱜᱮᱛ ᱵᱤᱨᱫᱟᱹᱜᱟᱲ ᱣᱤᱠᱤᱡᱮᱜᱮᱛ ᱵᱤᱨᱫᱟᱹᱜᱟᱲ
ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱛᱟᱞᱢᱟ
ᱢᱮᱴᱟ-ᱣᱤᱠᱤ ᱢᱮᱴᱟ-ᱣᱤᱠᱤ
ᱣᱤᱠᱤᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱯᱚᱨᱛᱚᱱ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ
ᱣᱤᱠᱤ ᱰᱟᱴᱟ ᱣᱤᱠᱤ ᱰᱟᱴᱟ
ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱵᱟᱫᱷᱤ
ᱣᱤᱠᱤ ᱥᱟᱜᱷᱟᱨ ᱣᱤᱠᱤ ᱥᱟᱜᱷᱟᱨ
ᱥᱟᱜᱷᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱩᱱᱩᱫᱩᱜ
ᱠᱳᱢᱳᱱᱥ ᱠᱳᱢᱳᱱᱥ
ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱜᱟᱫᱟ