Aleksandr Arkadievich Korshikov

From Wikispecies
Jump to navigation Jump to search

Aleksandr Arkadievich Korshikov (1889–1942), Russian (Soviet) botanist, mycologist and phycologist.

русский: Александр Аркадьевич Коршиков

Outdated original spelling (pre-1918):

русский: Александръ Аркадьевичъ Коршиковъ

Alternative unaccepted transliterations: Korschikow, Koršikov, Korschikoff

IPNI standard form: Korshikov

Taxon names authored

(List may be incomplete)

Eponyms

(List may be incomplete)

Publications

[edit]

(List may be incomplete)

1910s

[edit]

1920s

[edit]

1930s

[edit]

1940s

[edit]
  • Korshikov, A.A. 1940. Hyalobrachion quadrilobum – новий вид із групи Volvocales [Hyalobrachion quadrilobum – a new species of Volvocales]. Zhurnal Instytutu Botaniky Vseukrayins'koyi Akademiyi Nauk 1(3-4): 297–300. [in Ukrainian with English abstract] Reference page
  • Korshikov, A.A. 1941. Lobomonas monstrosa, novyy vyd rod. Chlamydomonaceae [Lobomonas monstrosa, new species of the family Chlamydomonaceae]. Ucheni zapysky Khar’kivs'kogo Derzhavnogo Universytetu imeni O.M. Gor’kogo 4(22): 1–4. [in Ukrainian with English abstract] Reference page

1950s

[edit]
  • Korshikov, A.A. (Коршиков, О.А.) 1953. Пiдкласс Протококовi (Protococcineae). Вакуольнi (Vacuolales) та Протококовi (Protococcales) (Pidklas Protokokovi (Protococcineae). Vakuol'ni (Vacuolales) ta Protokokovi (Protococcales) [Subclass Protococcineae. Vacuolales and Protococcales]. In: Roll, Y. V. (ed.), Визначник прiсноводних водоростей Української РСР (Vyznachnyk prisnovodnykh vodorostej Ukrayins'koj RSR). [Vyp.] Fasc. 5: 1–439. Kyiv: Vydavnytstvo Akademiyi Nauk Ukrayins'koj RSR. (Ukrainian) Google Books Open access Reference page
Authority control